Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. LEMON SOLAR: LEMON SOLAR (geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 57636796)
 2. Contractspartij: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), die een dienst, werk of zaak van LEMON SOLAR wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, of aan wie een offerte wordt verstrekt
 3. Opdracht: iedere schriftelijke overeenkomst tussen LEMON SOLAR en Contractspartij
 4. Zaak: het voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke object
 5. Werk: het product van bouwkundige zaken in hun geheel, dat er toe bestemd is als zodanig een economische en/of technische functie te vervullen

 

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen LEMON SOLAR en de Contractspartij, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met LEMON SOLAR, voor de uitvoering waarvan door LEMON SOLAR derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Contractspartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. LEMON SOLAR en Contractspartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 5. Indien LEMON SOLAR niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat LEMON SOLAR in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van LEMON SOLAR zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. LEMON SOLAR kan niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden indien de Contractspartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Voor zover van toepassing zijn de door LEMON SOLAR opgegeven prijzen gebaseerd op levering “af fabriek”, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod dan is LEMON SOLAR daaraan niet gebonden. Er komt dan geen overeenkomst tot stand, tenzij LEMON SOLAR anders schriftelijk aangeeft.
 5. Een samengestelde offerte of aanbieding verplicht LEMON SOLAR niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 4: Overeenkomst, uitvoering van de overeenkomst en wijzigingen in de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen LEMON SOLAR en Contractspartij wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij uit (de aard van) de overeenkomst anders voorvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een andere contractsduur overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Contractspartij LEMON SOLAR schriftelijk in gebreke te stellen. LEMON SOLAR dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. LEMON SOLAR heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De eventuele toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Indien door LEMON SOLAR of door LEMON SOLAR ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Contractspartij of een door de Contractspartij aangewezen locatie, draagt de Contractspartij kosteloos zorg voor de door LEMON SOLAR of de door LEMON SOLAR ingeschakelde derden in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 5. Indien LEMON SOLAR met de Contractspartij een vaste prijs overeenkomt, dan is LEMON SOLAR niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze vaste prijs indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. In geval LEMON SOLAR de prijsverhoging aan Contractspartij doorberekent binnen drie maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, is Contractspartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 6. De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden gewijzigd en behoeft goedkeuring van beide partijen.

 

Artikel 5: Levertijd

 1. Indien partijen in de overeenkomst een levertijd en/of uitvoeringsperiode zijn overeengekomen, gaat LEMON SOLAR er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
 2. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van LEMON SOLAR, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
 3. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke LEMON SOLAR bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan LEMON SOLAR de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van LEMON SOLAR kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
 4. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van LEMON SOLAR kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
 5. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door LEMON SOLAR worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van LEMON SOLAR kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
 6. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.
 7. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 6: Risico-overgang

 1. In geval van levering van een zaak vindt deze plaats “af fabriek”; het risico van de zaak gaat over op het moment dat LEMON SOLAR deze ter beschikking stelt aan Contractspartij.
 2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen Contractspartij en LEMON SOLAR overeenkomen dat LEMON SOLAR voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op Contractspartij. Contractspartij kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

 

Artikel 7: Omvang van het werk

 1. Contractspartij moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen.
 2. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, zijn niet in de prijs van het werk begrepen:
 3. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstel- of ander bouwkundig werk;
 4. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen;
 5. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;
 6. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
 7. reis- en verblijfkosten.

 

Artikel 8: Wijzigingen in het werk

 1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
 2. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
 3. de door contractspartij verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
 4. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.
 5. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
 6. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag LEMON SOLAR bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij Contractspartij in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van LEMON SOLAR.

 

Artikel 9: Oplevering van het werk

 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
 2. Contractspartij het werk heeft goedgekeurd;
 3. het werk door Contractspartij in gebruik is genomen. Neemt Contractspartij een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
 4. LEMON SOLAR schriftelijk aan contractspartij heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en Contractspartij niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
 5. Contractspartij het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
 6. Keurt Contractspartij het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan LEMON SOLAR.
 7. Keurt Contractspartij het werk niet goed dan zal hij LEMON SOLAR in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.
 8. Contractspartij vrijwaart LEMON SOLAR voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

 

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

 1. LEMON SOLAR behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan Contractspartij afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien LEMON SOLAR in het kader van de overeenkomst ten behoeve van Contractspartij door Contractspartij te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat Contractspartij ook zijn daarop betrekking hebbende vordering geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die LEMON SOLAR jegens Contractspartij mocht verkrijgen wegens diens tekortschieten in één of meer van zijn verplichtingen jegens Contractspartij.
 2. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op Contractspartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen en is hij gehouden ieder evenement dat LEMON SOLAR in zijn belang als eigenaar van die zaken schaadt of kan schaden bij LEMON SOLAR te melden. LEMON SOLAR is tot generlei vrijwaring van Contractspartij voor diens aansprakelijkheid als houder van de zaak gehouden. Anderzijds vrijwaart Contractspartij LEMON SOLAR voor aanspraken die derden jegens LEMON SOLAR geldend zouden kunnen maken in verband met het eigendomsvoorbehoud.
 3. Indien Contractspartij met de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet of LEMON SOLAR goede grond geeft dat hij daarin zal tekortschieten, is LEMON SOLAR gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal Contractspartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten en verminderd met hetgeen hij voorts terzake van de niet-nakoming van zijn verplichtingen aan LEMON SOLAR is verschuldigd.

 

Artikel 11: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. LEMON SOLAR is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Contractspartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van LEMON SOLAR op Contractspartij onmiddellijk opeisbaar. Indien LEMON SOLAR de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien LEMON SOLAR tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. De overeenkomst is in beginsel niet opzegbaar, tenzij partijen anders schriftelijk overeenkomen.
 5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door LEMON SOLAR, zal LEMON SOLAR in overleg met Contractspartij zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Contractspartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor LEMON SOLAR extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Contractspartij in rekening gebracht. Contractspartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij LEMON SOLAR anders aangeeft.
 6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Contractspartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Contractspartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het LEMON SOLAR vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van LEMON SOLAR op Contractspartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 12: Overmacht

 1. LEMON SOLAR is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Contractspartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop LEMON SOLAR geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor LEMON SOLAR niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. LEMON SOLAR kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel LEMON SOLAR ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is LEMON SOLAR gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Contractspartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 13: Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum op een door LEMON SOLAR aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door LEMON SOLAR aangegeven. LEMON SOLAR is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Contractspartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Contractspartij van rechtswege in verzuim. De Contractspartij is alsdan de wettelijke (handels)rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Contractspartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien de Contractspartij in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – incassokosten voor rekening van de Contractspartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien LEMON SOLAR echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 14: Garantie

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, staat LEMON SOLAR voor een periode van 2 jaar na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.
 2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat LEMON SOLAR voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en het gebruikte materiaal, mits hij vrij was in de keuze daarvan. Als blijkt dat de geleverde constructie en/of het gebruikte materiaal niet deugdelijk zijn, zal LEMON SOLAR deze herstellen of vervangen. De delen die bij LEMON SOLAR hersteld of door LEMON SOLAR vervangen worden, moeten franco aan LEMON SOLAR worden toegezonden. Demontage en montage van deze delen en de eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van Contractspartij.
 3. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door Contractspartij aangeleverd materiaal dan staat LEMON SOLAR voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking. Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal LEMON SOLAR de keuze maken of hij:
  • de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet Contractspartij voor eigen rekening nieuw materiaal aanleveren;
  • het gebrek herstelt. In dat geval moet Contractspartij het materiaal franco aan LEMON SOLAR terugzenden;
  • Contractspartij crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
 4. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat LEMON SOLAR gedurende de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak. Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan LEMON SOLAR worden teruggezonden. Daarna zal LEMON SOLAR de keuze maken of hij:
  • de zaak herstelt;
  • de zaak vervangt;
  • Contractspartij crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
 5. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van een geleverde zaak dan staat LEMON SOLAR voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de installatie en/of montage. Als blijkt dat de installatie en/of montage door LEMON SOLAR niet deugdelijk is uitgevoerd, zal LEMON SOLAR dit herstellen. De eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van Contractspartij. Indien en voor zover schriftelijk is overeengekomen dat Contractspartij zelf zorg draagt voor de installatie en/of montage, geldt het hiervoor in lid 5 genoemde niet. In dat geval is Contractspartij zelf volledig verantwoordelijk voor de installatie en/of montage.
 6. Voor die onderdelen waarvoor Contractspartij en LEMON SOLAR dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als Contractspartij gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op grond van dit artikel.
 7. Contractspartij moet LEMON SOLAR in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen en/of de bewerking opnieuw uit te voeren.
 8. Contractspartij kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van LEMON SOLAR heeft voldaan.
 9. Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van:
  • normale slijtage;
  • onoordeelkundig gebruik;
  • niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
  • installatie, montage, wijziging of reparatie door contractspartij of door derden.
 10. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken die door Contractspartij zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn aangeleverd;
 11. Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repareren van zaken van Contractspartij.

 

Artikel 15: Verplichtingen Contractspartij

 1. Contractspartij is verantwoordelijk voor zowel de tijdige verstrekking als de juistheid van de door hem aan LEMON SOLAR verstrekte inlichtingen en gegevens die nodig zijn om de opdracht naar behoren te vervullen.
 2. Contractspartij is verplicht alle in verband met de opdracht door of namens LEMON SOLAR gegeven redelijke instructies en voorschriften op te volgen.
 3. Contractspartij zorgt er voor dat LEMON SOLAR tijdig kan beschikken over:
 4. alle voor het werk benodigde gegevens en goedkeuringen, al dan niet van overheidswege verplicht gesteld (zoals vergunningen), indien nodig in overleg met LEMON SOLAR;
 5. over voldoende aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water.
 6. Contractspartij zorgt er voor dat:
 7. toegangswegen om de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht zodanig vrij toegankelijk zijn, dat het noodzakelijke transport ongehinderd kan plaatsvinden;
 8. de overeengekomen plaats van opstelling van het werk geschikt is voor opslag en montage.
 9. Contractspartij is verplicht er voor te zorgen dat geen asbesthoudende materialen aanwezig zijn op of in de directe nabijheid van de plaats waar de werkzaamheden door LEMON SOLAR moeten worden uitgevoerd.

 

Artikel 16: Aansprakelijkheid

 1. LEMON SOLAR is jegens Contractspartij slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van LEMON SOLAR in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen hem en de Contractspartij. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.
 2. Voor zover LEMON SOLAR, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen LEMON SOLAR verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Mocht de verzekeraar van LEMON SOLAR in voorkomend geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaan dan is de aansprakelijkheid van LEMON SOLAR beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.
 3. Met betrekking tot de staat van de door LEMON SOLAR geleverde diensten, werken of zaken strekt zijn aansprakelijkheid jegens de Contractspartij niet verder uit dan is omschreven in de garantievoorwaarden, zoals bepaald in artikel 14 van onderhavige algemene voorwaarden.
 4. LEMON SOLAR is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens Contractspartij aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op verzoek van Contractspartij zal LEMON SOLAR de bewerking opnieuw uitvoeren, met door Contractspartij voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.
 5. Indien Contractspartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens LEMON SOLAR gehouden is, dan is Contractspartij aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van LEMON SOLAR daardoor direct of indirect ontstaan.
 6. Contractspartij vrijwaart LEMON SOLAR tegen alle aanspraken van derden, en Contractspartij stelt LEMON SOLAR terzake daarvan geheel schadeloos.

 

Artikel 17: Verzekering

 1. Contractspartij garandeert dat de door haar aan LEMON SOLAR – met het oog op de overeengekomen dienstverlening – ter beschikking gestelde en/of in bezit van LEMON SOLAR gestelde zaken door en op kosten van contractspartij op een deugdelijke wijze zijn verzekerd, onder meer voor schade ontstaan uit inbraak, diefstal, vandalisme en brand. Contractspartij is gehouden om op eerste daartoe strekkend verzoek van LEMON SOLAR een afschrift van haar verzekeringspolis te dien aanzien aan LEMON SOLAR te verstrekken.

 

Artikel 18: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt LEMON SOLAR de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, enz.
 2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van LEMON SOLAR ongeacht of aan Contractspartij voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LEMON SOLAR niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Contractspartij is aan LEMON SOLAR per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
 3. Contractspartij moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door LEMON SOLAR gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is Contractspartij aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van € 1.000 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

 

Artikel 19: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij LEMON SOLAR partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechtbank te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft LEMON SOLAR het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 20: Vindplaats

 1. Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op WWW.LEMON SOLAR.NL. LEMON SOLAR is gerechtigd eenzijdig wijzigingen in de algemene voorwaarden aan te brengen, die eerst van toepassing zijn na acceptatie door Contractspartij.